Om kampagnen

Kampagnen "Stop lige lidt"

Forebyggelseskampagnen er lavet af Ludomaniafdelingen på Frederiksberg Centeret

Kampagnen er udviklet på baggrund af oplæg fra Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2016 for at informere ældre borgere om risici ved pengespil, samt for at motivere og hjælpe problemspillere og ludomaner til at ændre en uhensigtsmæssig spilleadfærd eller søge hjælp.

Spil finder de fleste af os naturligt

Spil har altid været en integreret del af vores underholdningskultur, men det stigende udbud af spil og den øget tilgængelighed, og ikke mindst øget hastighed på spillene, har medført en øget risiko for udviklingen af en risikabel spilleadfærd. Denne forebyggelseskampagne har udgangspunkt i, at pengespil efterhånden er så udbredt i samfundet, at det anses som nødvendigt at lave oplysende og forebyggende indsatser i forhold til udvikling af en problematisk adfærd eller afhængighed af spil, ludomani. Der er med den nuværende lovgivning på spilleområdet gjort gældende, at der skal arbejdes forebyggende i forhold til ludomani.

Forekomsten af ludomani er generelt større i den yngre del af befolkningen, navnlig blandt mændene og langt de fleste spillere vi møder i behandlingsmæssige sammenhænge, er yngre mænd, hvilket understøttes af bl.a. SFI: Ludomani i Danmark, 2006 samt andre prævalensundersøgelser, der entydigt viser, at gruppen af mænd under 40 år er dem, der spiller hyppigst og også dem, der er i størst risiko for at udvikle ludomani.

Vi kan alle blive afhængige af spil

Selv om ludomani ikke er så hyppigt forekommende i den ældre del af befolkningen, som i den yngre del, kan det argumenteres, at den ældre del af befolkning generelt er mere sårbar og i risiko for marginalisering som følge af pengespil, og at en forebyggende indsats således giver god mening både for den enkelte og for samfundet. Dette afspejles klart i de ældre spillere, der søger behandling og understøttes af flere undersøgelser på området, bl.a. Nower, Blaszczynski m.fl.: ”Characteristics of problem gamblers 56 years of age or older, 2008”.

Det er derfor på sin plads at lave en forebyggende indsats i forhold til ældre borgere, idet vi ved, at der er en andel af den ældre befolkning, for hvem pengespil udgør en risiko, og det er derfor hensigtsmæssigt at sætte forebyggende ind. Vi ved konkret, at pengespil er udbredt i visse dele af den overordnede målgruppe, samt at der i målgruppen er en øget generel risiko for marginalisering, bl.a. i kraft af alder, manglende arbejdsmarkedstilknytning eller psykiske og fysiske lidelser. Der er dermed potentielt også en øget risiko for udvikling af problematisk adfærd i forhold til bl.a. pengespil, hvilket understøttes af vore egne erfaringer med målgruppen samt flere undersøgelser fra udlandet. Den ældre målgruppe har generelt lavere indkomster, længerevarende spilleepisoder og et lavere uddannelsesniveau end yngre spillere.

Målgruppen

Målgruppen er også i udgangspunktet væsentligt forskellig fra de yngre spillere i deres valg af spiltyper. Hvor yngre spillere typisk spiller mere teknologisk og videnskrævende spil, som live betting eller oddset. Derimod spiller ældre generelt spil, som ikke kræver samme grad af komplekse beslutninger, såsom automater, bingo, og visse kasinospil.  I og med den ældre målgruppe som helhed også er svagere, er den potentielt i øget risiko for marginalisering i forhold til det omkringliggende samfund, bl.a jf Potenza, Steinberg m.fl: ”Characteristics of older adult problem gamblers calling a gambling helpline, 2006”. Der er blandt ældre spillere en øget risiko for komorbiditet og helbredsproblemer, ligesom gruppen også hyppigere har selvmordstanker, jf. bl.a. Fong: ”The vunerable faces of pathological gambling, 2005”.

Ønsker du at vide mere? - RING 33 21 73 00

Kampagnens formål

Formålet med forebyggelseskampagnen er overordnet at forebygge udviklingen af ludomani – altså afhængighed af pengespil. Kampagnen skal i første omgang formilde en viden til mænd fra 45 år og opefter om risikabel spilleadfærd, samt iværksætte en refleksion i forhold til spilleadfærd og at tilføre en indsigt i, hvordan en adfærd kan ændres og hvilke muligheder der er for hjælp til dette.

Kampagnens målgruppe har en relativt øget risiko for marginalisering, og udgør en relativ stor andel af de spillere, som oplever problemer som følge af pengespil. Således udgjorde gruppen over 46 år 19 % af klientellet hos os sidste år. Tages der udgangspunkt i et gennemsnit over de seneste fem år, udgør aldersgruppen 24 % af klienterne i vores behandling. Tallene afspejler nogenlunde en svensk undersøgelse, Swelogs forestået af Romild og Volberg i 2012.

Kampagnens hovedformål kan beskrives som følger:

Anspore til en refleksionsproces hos den enkelte i forhold til spilleadfærd.

Tilføre målgruppen en viden om pengespil og risikabel adfærd, der letter identifikationen af egen eventuelle problematiske spilleadfærd.

Kampagnen bidrager derved til, at målgruppen får større indsigt i pengespil og de mulige problematikker, som kan opstå i forbindelse med dette. Kampagnen tilbyder samtidigt en række enkle værktøjer og rådgivning, der kan hjælpe den enkelte til at ændre sin spilleadfærd.

Hvordan opnås formålet?

Formålet opnås gennem en kommunikation rettet mod målgruppen, som foregår i målgruppens nærmiljø og holdes i et sprog, der respekterer og tager højde for målgruppens indbyrdes forskelligheder.

I vores udformning af kampagnen har vi lagt stor vægt på, at den baseres på konkrete erfaringer, viden samt et solidt fagligt grundlag. Den er således tilrettelagt efter en konkret viden om målgruppen fra undersøgelser og egne erfaringer.

Kampagnen kører i tre måneder fra september til november 2016, og udbredes på Sjælland, primært i hovedstadsområdet.

Kampagnen udbredes gennem lokale medier, på reklamer i byrummet og gennem trykt materiale på udvalgte steder i lokalområdet, samt i samarbejde med kommunerne. Kampagnen understøttes af et website, www.stopligelidt.dk

Busreklame stop lige lidt ludomani forebyggelse

GRATIS hjælp og behandling

Hos Frederiksberg Centeret tilbyder vi rådgivning om, og behandling af, Ludomani.
Vores hjælp er helt GRATIS og starter altid med en uforpligtende samtale.

Frederiksberg Centeret er landets største private dagbehandlingscenter og vi har behandlet for afhængigheder siden år 1990

Er jeg ludoman?

Du kan få stillet diagnosen Ludomani hvis du opfylder fire eller flere af diagnosekriterierne.

Forebyggelse af Ludomani

Læs mere om forebyggelseskampagner udviklet af Frederiksberg Centeret.

  • Skoleelever fra ca. 12 til 15 år
  • Unge mellem ca. 16 og 19 år
  • Hjælp til socialfagligt personale
  • Kvinder som spiller pengespil
  • Håndværkere og spilleafhængighed
  • Mænd med anden etnisk baggrund
  • Kvinder med anden etnisk baggrund

Hjælp til pårørende

De pårørende er ofte stærkt påvirkede af en problematisk spilleadfærd, og de konsekvenser spillet kan have for familien.

Hos os kan du også henvende dig som pårørende – og få råd og vejledning til hvordan du bedst håndtere din situation.

Du er velkommen til at ringe, hvis du vil vide mere – Det er helt anonymt og uforpligtende.

33 21 73 00

Vigtigt at huske

Behandling af ludomani er gratis i Danmark, ligesom du også frit kan benytte dig af vores rådgivning eller samtaler, hvis du har behov for det.

Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingen for ludomani helt gratis og uforpligtende

33 21 73 00

Ønsker du at høre mere om vores forebyggelser?

Ring til os - 33 21 73 00